Młyn Wielisław

MŁYN WIELISŁAW

Młyn Wielisław

Młyn Wielisław

REGULAMIN REZERWACJI

ORAZ OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Młyn Wielisław Aneta Goła, ul. Młyńska 9/2, 59-540 Sędziszowa, 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych - a.gola@mlynwielislaw.pl, tel. 660 018 294, 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia rezerwacji pobytu, przeprowadzenia procedury meldunkowej, korzystania z usług hotelowych oraz świadczenia usługi wyżywienia w Agroturystyce & Restauracja „Młyn Wielisław”, ul. Młyńska 9/2, 59-540 Sędziszowa - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług, 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

REGULAMIN DOKONANIA REZERWACJI

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI 1. Rezerwacji można dokonać poprzez: telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail). 2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Młyn Wielisław prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie rezerwacji. 3. Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 35% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. 4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej. 5. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację. 6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego. 7. Dane dot. konta bankowego:  Młyn Wielisław Ul. Młyńska 9/2, 59-540 Sędziszowa NestBank
15 2530 0008 2076 1022 9175 0001 8. Pozostała kwota płatna przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana. II. ANULOWANIE REZERWACJI 1. Warunki anulowania rezerwacji: W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Młyn Wielisław zwraca: 100% wartości zadatku jeśli rezerwacja została anulowana do 7 dni od jej dokonania. 70% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. 2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy. 3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. 4. W przypadku skrócenia pobytu Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi. 5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.